Posted on

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วันเอฟู้ด จำกัด ตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วไปโดยการนำเสนออาหารที่มีประโยชน์และรสชาติดีด้วยการนำเอาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีการวิจัยและพัฒนาจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษามาประสานกันเพื่อผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสูงและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใช้วิธีการทำการตลาดออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับข่าวสารที่สำคัญและสั่งซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกอีกด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

บริษัท วันเอฟู้ด จำกัด