Posted on

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท วันเอฟู้ด จำกัด ตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วไปโดยการนำเสนออาหารที่มีประโยชน์และรสชาติดีด้วยการนำเอาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีการวิจัยและพัฒนาจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษามาประสานกันเพื่อผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสูงและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังใช้วิธีการทำการตลาดออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับข่าวสารที่สำคัญและสั่งซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกอีกด้วย

   เรื่องราวของอาหารเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าตรา ดร.องอาจ เกิดขึ้นในปี 2018 เมื่อดร.องอาจ แพร่พานิชชัย และทีมงาน พบว่าปัจจุบันคนจำนวนมากมีสุขภาพไม่แข็งแรง สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและขาดการออกกำลังกาย นอกจากนี้ในกลุ่มผู้สูงวัยก็มักจะเกิดโรคต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับวัยที่สูงขึ้นซึ่งนอกจากจะทำให้ไม่สบายแล้วยังเป็นภาระของลูกหลานที่ต้องดูแลอีกด้วย

   จากปัญหาข้างต้นทำให้ดร.องอาจและทีมงานตัดสินใจร่วมกันเปิด บริษัท วันเอฟู้ด โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตอาหารเพื่อสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับสมาชิกในครอบครัวภายใต้ตราสินค้า ดร.องอาจ