Posted on

เบาหวานขึ้นตาคืออะไร แล้วทำไมถึงอันตราย

     เบาหวานเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่พบได้มากที่สุดของคนไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกวัน เบาหวานเป็นโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายและอวัยวะ รวมถึง ดวงตา จึงมีอาการของโรค ว่า “เบาหวานขึ้นตา” นั่นเอง

โรคเบาหวาน

     เบาหวานเกิดจากความผิดปกติของร่างกาย เนื่องจากการที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน มีสาเหตุมาจากตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือเซลล์ร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลินที่ร่างกายผลิต ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ในระยะยาวจะทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือด ซึ่งส่งผลต่ออวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย และนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในที่สุดได้

เบาหวานขึ้น(จอ)ตา คืออะไร

     ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ซึ่งเกิดจากการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ทำให้เส้นเลือดที่จอประสาทตา (Retina) เกิดความเสียหายจากน้ำตาลอุดตัน ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติ ในระยะแรกอาจไม่พบอาการ หรือมีการมองเห็นผิดปกติเพียงเล็กน้อย แต่หากปล่อยไว้นาน และไม่ได้รับการรักษาจนมีอาการรุนแรง อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได้ในที่สุด

อาการเป็นอย่างไร

 • ในระยะแรกของเบาหวานขึ้นตาอาจจะไม่มีอาการหรือความผิดปกติใดใดในการมองเห็น
 • มองเห็นจุดหรือเส้นสีดำคล้ายหยากไย่ลอยไปมา
 • มองเห็นภาพบิดเบี้ยว
 • มีจุดเลือดออกในจอตา
 • ตามัว การมองเห็นแย่ลง สายตาไม่คงที่
 • ไขมันรั่วออกมาในจอตา ทำให้จอประสาทตาบวม
 • มีเลือดออกในน้ำวุ้นตา
 • จอประสาทตาหลุดออก
 • แยกแยะสีได้ยากขึ้น
 • เห็นภาพมืดเป็นบางจุด เป็นแถบ ๆ
 • ตามัวลงจนสูญเสียการมองเห็นในที่สุด

***แต่ในบางรายอาจไม่มีอาการผิดปกติเลยแม้อยู่ในระยะรุนแรงแล้วก็ตาม จึงควรหมั่นตรวจเกี่ยวกับดวงตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การรักษา

 • หากผู้ป่วยเป็นในระยะแรก แพทย์จะให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับปกติ
 • รักษาด้วยเลเซอร์ ใช้ในระยะที่เลือดออกในตายังไม่มาก เพื่อควบคุมและรักษาการรั่วซึมของหลอดเลือด จอตาขาดเลือด และหลอดเลือดที่ผิดปกติ จะไม่ทำให้การมองเห็นดีขึ้น แต่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้สายตาแย่ลงเท่านั้น
 • ฉีดยาเข้าไปในวุ้นตา ในกรณีผู้ป่วยจอประสาทตาบวม เพื่อลดการบวมขอจอประสาทตา ช่วยให้การมองเห็นไม่แย่ลง หรือการมองเห็นดีขึ้นได้
 • การผ่าตัด ในกรณีผู้ป่วยมีเลือดเต็มจอประสาทตาหรือจอประสาทตาหลุดลอก เพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นถาวร

การป้องกัน

 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อาจใช้เครื่องวัดระดับน้ำตาลเป็นตัวช่วยควบคุม ระดับความดันโลหิต และระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • รับประทานยารักษาเบาหวานตามกำหนดที่แพทย์สั่ง
 • งดสูบบุหรี่และงดดื่มแอลกอฮอล์
 • สังเกตความเปลี่ยนแปลงของการมองเห็น และควรไปพบจักษุแพทย์โดยด่วน หากพบว่ามีการมองเห็นเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เช่น ตามัว มองไม่ชัด หรือมองเห็นเป็นจุดดำ เป็นต้น
 • ผู้ป่วยเบาหวานควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าการมองเห็นจะยังคงเป็นปกติก็ตาม
 • ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ ควรตรวจตาทันทีที่ตั้งครรภ์หรือใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เพราะการตั้งครรภ์อาจทำให้อาการต่าง ๆ ของเบาหวานขึ้นตารุนแรงขึ้นได้

ที่มา

Bangkok Hospital. เบาหวานขึ้นตา ดูแลให้ดีก่อนสูญเสียการมองเห็น. สืบค้นจาก

     https://www.bangkokhospital.com/content/diabetic-retinopathy

พญาไทย. (24 มีนาคม 2563).เบาหวานขึ้นตา…ปล่อยไว้นานอาจตาบอดได้. สืบค้นจาก

     https://www.phyathai.com/article_detail/3137/th/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%

     E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E2%80%A6%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0

     %B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%

     B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%94%E

     0%B9%89?branch=PYT1

รามาแชนแนล. (23 มีนาคม 2564). ภาวะเบาหวานขึ้นตา อันตรายถึงตาบอดตลอดชีวิต. สืบค้นจาก

    https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/diabetics-230321/

ศิครินทร์. เบาหวานขึ้นตา ภาวะแทรกซ้อนอันตรายอันดับ 1 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน. สืบค้นจาก

     https://www.sikarin.com/health/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%

     B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%

     B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8B